Odstúpenie od zmluvy

Čo je odstúpenie?

Odstúpenie je jednostranný právny úkon a pri odtúpení sa zmluva zrušuje od začiatku. Zmluvným stranám vzniká povinnosť vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.

Kedy môžete odstúpiť od zmluvy a akým spôsobom?

Základný dôvodom k odstúpeniu od zmluvy je v prípade, že je vec v rozpore s predmetom kúpnej zmluvy (napr. objednáme si lyže, predávajúci zašle vetrovku).

Od zmluvy môžeme odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu a to do siedmych pracovných dní od prevzatia tovaru u zmlúv uzatvorených prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (napr. internet) a pri podomovom predaji či predvádzacej akcii. Toto právo nám priznáva zákonodárca najmä z dôvodu, že pri kúpe vecí cez internet nemôžeme kupovanú vec riadne prehliadnuť, omakať apod.)

Ďalším prípadom odstúpenia je v prípade ak má vec vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád kupujúci nemôže vec riadne užívať.