Podomový predaj

Ďalším rozšíreným spôsobom predaja je podomový predaj. Do tejto kategórie radíme predvádzacie akcie organizované predávajúcim mimo miesta prevádzkarne alebo mimo trhového miesta; návšteva predávajúceho u spotrebiteľa alebo na pracovisku spotrebiteľa, ak si spotrebiteľ takúto návštevu nevyžiadal; alebo si spotrebiteľ návštevu vyžiadal, ale predávajúci mu ponúkne aj iný tovar alebo službu, o ktorú spotrebiteľ pri vyžiadaní návštevy neprejavil záujem.

Pri týchto formách predaja je predávajúci povinný na vyžiadanie predložiť spotrebiteľovi živnostenské oprávnenie, prípadne identifikačné údaje obchodnej spoločnosti.
Ďalej je predávajúci povinný písomne informovať spotrebiteľa kde a akým spôsobom môže uplatniť reklamáciu a písomne upozorniť spotrebiteľa na jeho právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Aby bola lehota zachovaná, odstúpenie postačí odoslať siedmi pracovný deň.

RADY:

  • vyhýbajte sa predvádzacím akciám organizovaných v reštauráciách apod., predajcovia na nich väčšinou používajú nátlakové a manipulatívne praktiky,
  • tovar je zväčša predražený a je možné ho kúpiť za polovičné ceny v bežných obchodných raťazcoch,
  • predajcovia zakomponovávajú do zmlúv ustanovenie, že ste si ich objednali za účelom kúpi daného tovaru, čím Vám zaniká právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu,
  • predajcovia sú vyškolení tak, že vám predajú aj to, čo by ste si inak nikdy nekúpili,
  • ...